Szukaj

Regulamin

Regulamin dokonania zakupu :

 I. WARUNKI OGÓLNE 

  1. POŚREDNIK Dziecięca Garderóbka Michał Nachyła

ul. Kręta 11

09-402 Płock

NIP 7743104114.

2. Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

2.1.1 Dostawca – „Dziecięca Garderóbka” dane j.w.

2.1.2 Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy

2.1.3 Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.1.4 Klient – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

2.1.5 Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem www.dzieciecagarderobka.pl

2.1.6 Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu

2.1.7 Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem www.dzieciecagarderobka.pl

2.1. Z Dropshippingu może korzystać każdy Zamawiający, który zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

II. PRZEDMIOT UMOWY

Sklep, znajdujący się na stronie pod adresem www.dzieciecagarderobka.pl wykonuje usługi, pośredniczy i pomaga w zakresie organizowania zakupu odzieży, obuwia oraz akcesoriów dziecięcych. Poprzez zamówienie usługi kupujący, nie kupuje w sklepie produktu, a zleca: - pomoc w zawarciu umowy z dostawcą spoza terenu Unii Europejskiej (Chiny) - pomoc w przekazaniu niniejszemu dostawcy kwoty za produkt w celu przekazania przesyłki na adres kupującego (cena widoczna w sklepie jest ceną całkowitą za usługę i za produkt) - świadczenie pomocy kupującemu przy ewentualnej procedurze reklamacyjnej, gwarancyjnej lub zwrotu produktu u dostawcy zagranicznego

III. SKŁADANIE, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYSYŁKA

3.1. Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem www.dzieciecagarderobka.pl

przy wykorzystaniu przez Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie

3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.3. Zamówienie jest realizowane dopiero po otrzymaniu płatności od klienta na konto bankowe 

3.4 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAYNOW.

3.5. Dostępne formy płatności:

 -Karty płatnicze: 

 * Visa 

 * Visa Electron 

 * MasterCard

 * MasterCard Electronic 

 * Maestro

-Przelew tradycyjny

3.5.1. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 10-65 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

3.6. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy.

3.7. Dostawa towaru do odbiorcy jest darmowa.

3.8. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż koszty transportu przesyłki do Zamawiającego nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień nadania takiej przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego.

3.9. Firma prowadzi tylko usługi internetowe, nie ma możliwości indywidualnego odbioru towaru.

4.0. Ceny artykułów na stronie internetowej są cenami całościowymi na które składa się cena produktu u dostawcy oraz cena koszt usługi pomocy w zamówieniu produktu za granicą. Całkowite ceny są podane w złotych polskich (mogą być także przeliczane na inne waluty w przypadku zamówień zagranicznych).

4.1. Towary wysyłane są bezpośrednio z magazynów dostawcy zagranicznego. Czas oczekiwania na wysyłkę waha się od 10 do 65 dni roboczych.

4.2. Artykuły mogą różnić się nieznacznie kolorami. Mogą również odbiegać o 1-3cm od tabeli wymiarów - pomiary ręczne.

4.3. Buty są wysyłane bez pudełek.

4.4. Nie ma możliwości anulowania zamówienia po otrzymaniu wiadomości - potwierdzającej przekazaniu go do realizacji producentom. Od umowy można odstąpić po otrzymaniu towaru. (patrz punkt V regulaminu).

V. REKLAMACJE I ZWROTY

5.0. Jeśli klient nie otrzyma paczki w ciągu 65 dni roboczych, proszony jest o natychmiastowy kontakt (do 5 dni) w celu złożenia przez nas formularza do producenta aby otrzymać zwrot za niedostarczony towar.

 5.1. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy klient nie otrzyma przesyłki, wtedy pośrednik zwraca 100% kwoty zakupu artykułu. (W sytuacjach wyjątkowych paczka może dojść po czasie 60 dni roboczych).

 5.2. Jeżeli klient 

-nie odbierze paczki z poczty po pozostawieniu awizo

- odmówi przyjęcia paczki 

- poda zły adres

wtedy nasza firma nie odpowiada za odesłanie paczki do producenta i nie zwraca pieniędzy za -zakupiony towar.

 5.3. Gdy paczka z powrotem powraca do producenta. Klient musi pokryć koszt przesyłki do producenta w wysokości 10$.

 5.4. Kupujący może składać pośrednikowi reklamację za otrzymany towar.  

 5.5 Sklep pośredniczy w procedurze reklamacyjnej, gwarancyjnej lub zwrotu produktu u dostawcy zagranicznego. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Numer zamówienia:………………………………………….

Imię i Nazwisko:…………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu:………………………………………………

Data zakupu:…………………………………………………..

Chcę zwrócić poniższe produkty, które są kompletne i nie noszą śladów użytkowania:

LP.

Kod artykułu oraz nazwa

Cena

Nr konta oraz dane osobowe na który ma być dokonany zwrot pieniędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Data i Podpis

  1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży na odległość może nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
  2. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.
  3. Towar należy spakować i odesłać na adres: Dziecięca Garderóbka Michał Nachyła Koszelówka 17/32 09-520 Łąck
  4. Do zwrotu należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy.
  5. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od dnia zaakceptowania zwrotu.

 5.6. Wszystkie koszty odesłania reklamowanej rzeczy pokrywa kupujący. 

 5.7. Procedura reklamacji jest rozpoczynana w następujących okolicznościach: - gdy przesyłka zostanie zgubiona - gdy wysłany produkt zostanie uszkodzony w czasie transportu - gdy produkt nie działa prawidłowo - gdy przypadkiem zostanie dostarczony inny produkt

5.8  Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

5.9. Zwrot środków dokonywany jest na konto podane w formularzu zwrotu produktu (w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej - zwrot na rachunek karty użytej do płatności).

VI. CŁO I PODATKI

Regulacje celne: W przypadku zamówień na własny użytek cło i VAT nie występują: Zgodnie z postanowieniami art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości (wysyłki komercyjne, np. rzeczy zmówione przez internet - zamówienie wysyłkowe) wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Za „towary o niewielkiej wartości” uważa się towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.0. Każda umowa o świadczenie Dropshippingu realizowana przez Dostawcę w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Regulaminu.

7.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.). Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Zamawiającego Dropshippingu. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Dropshippingu. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych przez Zamawiającego będzie Dostawca. Dostawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów. Każdemu Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację Dropshippingu dotyczącej dostarczania towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego. Dostawca w związku z realizacją Dropshippingu będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych Dostawca będzie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Dostawca upoważniony jest do zmiany Regulaminu w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest on powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie na 14 dni przed jej wprowadzeniem

7.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2017

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów